Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi

Minh Lệ

Nêu mối quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi.

- Chăn nuôi và trồng trọt có tác động qua lại với nhau.

- Chăn nuôi thì cung cấp chất thải hữu cơ, phân bón cho cây trồng, ngược lại cây trồng cung cấp thức ăn cho vật nuôi.

- Chăn nuôi và trồng trọt đều là sản xuất chính ở nước ta.

 

Bình luận (0)