Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Tuyền-10B 39 Nguyễn Ngọc

một miếng đát hình chữ nhật có chiều dài là 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta lấy 2/5 diện tích miếng đất đó để đào ao nuôi cá,. Tính diện tích phần còn lại của miếng đất đó?

⭐Hannie⭐
22 tháng 2 2023 lúc 0:01

chiều rộng hình chữ nhật là :

`60 xx 2/3=40(m)`

diện tích hình chữ nhật là :

`40 xx 60=2400(m^2)`

dện tích miếng đất để nuôi cá là :

`2400 xx 2/5=960(m^2)`

diện tích còn lại là :

`2400 - 960=1440(m^2)`

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 2 2023 lúc 23:15

Chiều rộng là 60*2/3=40m

Diện tích là 60*40=2400m2

Diện tích còn lại là 2400*3/5=1440m2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hshs Bsbs
Xem chi tiết
linhlucy
Xem chi tiết
thị my
Xem chi tiết
Mai Vo
Xem chi tiết
Giang Vân Nhi Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Phạm
Xem chi tiết
Ngọc Lan
Xem chi tiết
Hương Nguyễn
Xem chi tiết
Xuân Hoàng Đinh
Xem chi tiết