Bài tập cuối chương X

Quoc Tran Anh Le

Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:20

Thể tích của một viên đá là :\(2.2.2 = 8\left( {c{m^3}} \right)\)

Tổng thể tích của 5 viên đá là :\(8.5 = 40\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích của 5 viên đá sẽ bằng thể tích lượng nước dâng lên sau khi cho đá vào

Do đó, lượng nước tràn ra sẽ là \(40c{m^3}\) nước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)