Lesson Two

datcoder

Listen and say.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 23:34

- He likes reading comics. (Anh ấy thích đọc truyện tranh.)

- He doesn't like fishing. (Anh ấy không thích câu cá.)

- They like playing basketball. (Họ thích chơi bóng rổ.)

- They don't like fishing. (Họ không thích câu cá.)

- Do you like playing chess? (Bạn có thích chơi cờ vua không?)

  Yes, I do. (Tôi có.)

- Does he like playing chess? (Anh ấy có thích chơi cờ không?)

  No,he doesn't. (Không, anh ấy không.)

- Do they like playing badminton? (Họ có thích chơi cầu lông không?)

   Yes, they do. (Họ có.) 

- We like playing chess, but we don’t like playing volleyball. (Chúng tôi thích chơi cờ, nhưng chúng tôi không thích chơi bóng chuyền.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder