Lesson One

datcoder

Listen and read.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 23:24

1.

Amy: I have a lot of fish. Do you like fishing,Max? (Tôi có rất nhiều cá. Bạn có thích câu cá không, Max?)

Max: No, I don't. I don't like fishing, but I like reading. (Không, tôi không. Tôi không thích câu cá, nhưng tôi thích đọc sách.)

Amy: Fishing is easy. You can read your book or play chess. (Câu cá thật dễ dàng. Bạn có thể đọc sách hoặc chơi cờ.)

Max: OK (Được.) 

2.

Max: I have a fish. (Tôi có 1 con cá này.)

Leo: Wow! It’s a big fish! (Tuyệt. Con cá to thật đấy!)

Max: Help! (Giúp tôi với.)

3. 

Max: Do you like fishing? (Bạn có thích câu cá không?)

Amy: Yes, they do. That's a great fish, Max. We like eating fish. (Tôi có. Con cá tuyệt đấy, Max. Chúng tôi thích ăn cá.)

4.

Leo: We don't like waiting. It's time to play basketball. (Chúng tôi không thích chờ đợi. Đã đến lúc chơi bóng rổ rồi.)

Holly: I think Max likes fishing now! (Tôi nghĩ bây giờ thì Max thích câu cá rồi đấy!)


Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết