Lesson Six

datcoder

Listen and match.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 22:23

1. d

2. a

3. c

4. b

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết