3I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

Listen and check your answers to the quiz in exercise 1. Which contestant wins: Nam or An?

 

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:27

1. twice

2. Sao La

3. Let’s shine

4. 11

5. Wrestling

Neither Nam nor An wins. (Cả Nam và An đều không chiến thắng.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết