Lesson Four

datcoder

Listen and chant.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 22:07

Bài nghe:

Look! It's June and 

It's my birthday!

I have a few books and 

A new flute. 

Would you like to come 

To my party?

There's cake,balloons.

And a lot of fruit

Tạm dịch:

Nhìn! Bây giờ là tháng sáu và

Đó là sinh nhật của tôi!

Tôi có một vài cuốn sách và

Một cây sáo mới.

Bạn có muốn đến không

Tới bữa tiệc của tôi?

Có bánh, bóng bay.

Và rất nhiều trái cây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết