Bài 13: Di truyền học người và Di truyền y học

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Làm thế nào người ta có thể biết được một bệnh di truyền nào đó ở người là do gene trội hay lặn quy định?

- Phân tích phả hệ

- Xét nghiệm di truyền

Bình luận (0)