Bài 42: Nồng độ dung dịch

Nguyễn Hữu Tân

khử hoàn toàn 58 g oxit kim loại bằng khí H2 thu được 42 g kim loại a

a, Tìm a

b, Tính thể tích H2 cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn

Phùng Hà Châu
12 tháng 7 2019 lúc 21:07

Gọi CTHH của oxit kim loại là A2On

A2On + nH2 \(\underrightarrow{to}\) 2A + nH2O

\(n_{A_2O_n}=\frac{58}{2M_A+16n}\left(mol\right)\)

\(n_A=\frac{42}{M_A}\left(mol\right)\)

a) Theo PT: \(n_{A_2O_n}=\frac{1}{2}n_A=\frac{1}{2}\times\frac{42}{M_A}=\frac{21}{M_A}\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{58}{2M_A+16n}=\frac{21}{M_A}\)

\(\Rightarrow58M_A=42M_A+336n\)

\(\Leftrightarrow16M_A=336n\)

\(\Leftrightarrow M_A=\frac{336n}{16}=21n\left(g\right)\)

Lập bảng:

n 1 2 3 \(\frac{8}{3}\)
MA 21 42 63 56
loại loại loại Fe

Vậy A là Fe

b) Fe3O4 + 4H2 \(\underrightarrow{to}\) 3Fe + 4H2O

\(n_{Fe_3O_4}=\frac{58}{232}=0,25\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{H_2}=4n_{Fe_3O_4}=4\times0,25=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=1\times22,4=22,4\left(l\right)\)


Các câu hỏi tương tự
NARUTO
Xem chi tiết
Lê Phương Thúy
Xem chi tiết
Ngoc Nhu
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh
Xem chi tiết
nguyễn Văn thịnh
Xem chi tiết
Dĩm Quyn
Xem chi tiết
Vũ Trần Hương Giang
Xem chi tiết
Truong Vu Nhi
Xem chi tiết
nhannhan
Xem chi tiết