Bài 49: Dãy số liệu thống kê

Minh Lệ

Hình dưới đây cho biết số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc trong tháng vừa qua.

Hãy viết dãy số liệu chỉ số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 22:06

a) Từ bé đến lớn: 1, 4, 5, 8,13

b) Từ lớn đến bé: 13, 8, 5, 4, 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết