Bài 10. Mặt cắt và hình cắt

Minh Lệ

Hãy vẽ mặt cắt của vật thể hình 10.5 theo tỉ lệ 2:1

Thanh An
5 tháng 9 2023 lúc 14:18

Tham khảo!