Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

Bastkoo

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi tiêu biểu của quân dân hai miền Nam - Bắc, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1975).

Bastkoo
4 tháng 4 lúc 12:16

Thời gian

Thắng lợi

21 - 7 - 1954

Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

1959 - 1960

Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi

20 - 12 - 1960

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời

9 - 1960

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

1961 - 1965

 

Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

 

1965 - 1968

Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Năm 1968

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân giành thắng lợi

1969 - 1973

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Năm 1972

Tổng tiến công chiến lược thắng lợi. 

Năm 1973

Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.

21 - 7 - 1973

Ký kết Hiệp định Pari

Bình luận (0)