Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

Câu hỏi trắc nghiệm