Bài 12. Hình chiếu phối cảnh

Minh Lệ

Hãy chỉ ra sự khác biệt trong hình chiếu phối cảnh của cùng một ngôi nhà (hình 12.7) khi được biểu diễn bằng phối cảnh một điểm tụ và phối cảnh hai điểm tụ.

Sự khác biệt trong hình chiếu phối cảnh của cùng một ngôi nhà (hình 12.7) khi được biểu diễn phối cảnh một điểm tụ và phối cảnh hai điểm tụ:

- Ngôi nhà được biểu diễn phối cảnh 1 điểm tụ: càng xa càng nhỏ dần về một phía; mặt tranh song song với một mặt của ngôi nhà (người quan sát nhìn vào 1 mặt của ngôi nhà).

- Ngôi nhà được biểu diễn phối cảnh 2 điểm tụ: càng xa càng nhỏ dần về hai phía; mặt tranh không song song với vật nào của vật thể (người quan sát nhìn vào 1 cạnh của ngôi nhà)

Bình luận (0)