Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Lê Viết HIếu

Giúp mình câu b và c với ạ
  Hai điểm A,B cách nhau 10cm trong ko khí. Tại A điện tích \(q_1\)=\(10^{-8}\), tại B điện tích \(q_2\)=\(-10^{-8}\) 

a) Hãy xác định cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C là trung điểm của AB

b)Đặt điện trường có độ lớn E=54000 V/m và \(\overrightarrow{E}\) vuông góc với vecto AB vào vùng không gian A;B;C. Hãy xác định cường độ điện trường tổng hợp tại C

c) Tiếp tục đặt thêm ở C tích điểm q= 9.\(10^{-8}\) C.Tìm lực tác dụng lên q

 

QEZ
7 tháng 8 2021 lúc 15:19

bn cho mình hỏi ý a bn ra bn v

Bình luận (1)
Công Minh
9 tháng 8 2021 lúc 14:07

b) E' = \(\sqrt{E_0^2+E^2}\) = 90000 (V/m). Vecto \(\overrightarrow{E'}\) có phương tạo với AB góc \(\alpha\) \(\approx\) 36,9° và chiều hướng sang phía q2

c) F = qE = 8,1.10-3 (N). Vecto \(\overrightarrow{F}\) cùng phương, chiều như \(\overrightarrow{E'}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Mint Mint
Xem chi tiết
Ngọc Lý
Xem chi tiết
Hạnh
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Tue Nguyen
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết