Bài 4: Đột biến gene

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Giải thích một số cơ chế phát sinh đột biến gene.

- Đột biến thêm/mất cặp nucleotide:

+ Trong quá trình tái bản DNA nếu một nucleotide được sử dụng làm khuôn 2 lần -> trình tự nucleotide đó bị lặp lại ở lần tái bản tiếp theo -> Đột biến thêm một cặp nucleotide.

+ Trong quá trình tái bản DNA nếu một nucleotide không được sử dụng làm khuôn -> trình tự nucleotide đó bị bị mất đi ở lần tái bản tiếp theo -> Đột biến mất một cặp nucleotide.

- Đột biến thay thế một cặp nucleotide:

+ Trong quá trình tái bản DNA, có một số chất xúc tác giống với base bình thường được gắn vào mạch mới tổng hợp có thể gây ra đột biến thay thế một cặp nucleotide.

+ VD: 5-Br có thể bắt cặp với Adenine dẫn đến thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.

Bình luận (0)