Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Gojo Satoru

Gen B có 3600 liên kết hidro, có chiều dài là 0,51 micromet. Phân tử mARN tổng hợp từ gen trên có hiệu số giữa U với A là 120 nu, tỉ lệ giữa G với X là 2/3.

a, Tính số lượng nu từng loại gen B.

b, Tính số lượng từng loại nu phân tử mARN.

Mai Hiền
23 tháng 4 lúc 9:51

a.

N = 5100 . 2 : 3,4 = 3000 nu

2A + 3G = 3600

2A + 2G = 3000

-> A = T = 900 nu, G = X = 600 nu

b.

rU - rA = 120 

rU + rA = 900

-> rU = 510 nu, rA = 390 nu

rG / rX = 2/3

rG + rX = 600

-> rG = 240 nu, rX = 360 nu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN