Bài 3. Học tập tự giác, tích cực

Lê Minh Hiếu

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a) Luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhỏ là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

b) Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi tới các kì kiểm tra.

c) Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn việc thực hiện thì tuỷ thuộc vào hoàn cảnh.

d) Tự giác, tích cực học tập giúp em rên luyện tính tự lập, tự chủ và tich luỹ kiến thức cho bản thân.

Lê Minh Hiếu
16 tháng 5 2022 lúc 1:28

a. Đồng tình.

b. Không đồng tình. Học tập là cả một quá trình, để lĩnh hội tri thức cần phải tích cực tự giác trong cả một quá trình đó. Nếu chỉ tới các kì kiểm tra mới học thì đó chưa phải là học tập một cách tích cực tự giác mà đó là học tập một cách chống đối, không hiệu quả.

c. Không đồng tình. Khi đã có kế hoạch học tập phải nỗ lực hoàn thành các hạng mục đã đề ra. Nếu trong quá trình thực hiện, dù đã nỗ lực, cố gắng nhưng không hoàn thành được mục tiêu đó thì mới điều chỉnh lại sao cho phù hợp với bản thân.

d. Đồng tình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết