Bài 23: Khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Bastkoo

Dựa vào bảng 23, hãy nhật xét về số lượng đàn trâu và đàn bò của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước.

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 3 lúc 17:24

- Có 1.245,3 nghìn con trâu, chiếm 55,0% tổng đàn trâu cả nước (2.268,4 nghìn con). Là vùng nuôi trâu nhiều nhất cả nước.
-  Có 1.213,3 nghìn con bò, chiếm 19,0% tổng đàn bò cả nước (6.387,8 nghìn con). Ít hơn so với Tây Nguyên (52,3%).

Bình luận (0)