Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder

Dựa vào bảng 13.1, nhận xét về quy mô và cơ cấu trang trại của nước ta năm 2011 và năm 2021.

Người Già
21 tháng 3 lúc 13:31

- Năm 2011: Tổng số trang trại là 20.078 trang trại.
- Năm 2021: Tổng số trang trại tăng lên 23.771 trang trại, tăng 18,5% so với năm 2011.
- Năm 2011:
+ Trang trại trồng trọt chiếm tỷ trọng cao nhất (43%).
+ Tiếp theo là trang trại chăn nuôi (31,2%).
+ Trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất (22,1%).
- Năm 2021:
+ Cơ cấu trang trại có sự thay đổi:
+ Tỷ trọng trang trại trồng trọt giảm xuống còn 27,4%.
+ Tỷ trọng trang trại chăn nuôi tăng lên 57,9%.
+ Tỷ trọng trang trại nuôi trồng thủy sản giảm xuống 11,8%.

Bình luận (0)