Bài 4: Đột biến gene

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Đột biến gene có thể được phân loại theo tiêu chí nào? Giải thích.

Đột biến gene có thể được phân loại theo các tiêu chí: 

- Theo cơ chế phát sinh: Thêm, bớt hoặc thay thế một (hoặc một vài) cặp nucleotide.

- Theo tính chất thể đột biến: có lợi, có hại, trung tính.

- Theo biểu hiện của thể đột biến: trội/ lặn

-v.v.v....

Bình luận (0)