Bài 58: So sánh phân số

Minh Lệ

Để tới được cây hoa, ốc sên nâu bò đoạn đường dài \(\dfrac{3}{5}\) m,  ốc sên vàng bò đoạn đường dài \(\dfrac{1}{2}\) m, ốc sên đen bò đoạn đường dài \(\dfrac{7}{10}\) m. Hỏi ốc sên nào bò đoạn đường dài nhất?

乇尺尺のレ
23 tháng 8 2023 lúc 23:55

Đoạn đường ốc sên nâu bò: \(\dfrac{3}{5}m=\dfrac{6}{10}m\)

Đoạn đường ốc sên vàng bò: \(\dfrac{1}{2}m=\dfrac{5}{10}m\)

Đoạn đường ốc sên đen bò:\(\dfrac{7}{10}m\)

Ta có \(7>6>5\)
Vậy đoạn đường ốc sên đen bò là dài nhất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết