Thực hành tiếng Việt trang 101

Quoc Tran Anh Le

Dấu hiệu nào trong các đoạn trích sau cho thấy người viết tuân thủ quy định khi tham khảo tài liệu và trích dẫn? Từ đó, em rút ra bài học gì trong việc tham khảo và trích dẫn tài liệu?

a.

- Dấu hiệu: Có tác giả và tên tác phẩm chứa câu văn đó.

b.

- Dấu hiệu: Có tác giả và tên tác phẩm chứa câu văn đó.

c.

- Phần tham khảo có ghi rõ xuất xứ của tác giả và tài liệu tham khảo.

⇒ Bài học: Khi phân tích chứng minh vấn đề nghị luận, việc tham khảo các tài liệu là việc cần làm, tuy nhiên chúng ta cần phải trích dẫn rõ tránh trường hợp không trích dẫn biến thành lời của mình.

Bình luận (0)