Bài 48: Luyện tập chung

Minh Lệ

Đặt tính rồi tính.

91 207 x 8           37 872 : 9               2 615 x 63                 175 937 : 35

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 21:55

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết