Luyện tập tổng hợp

chi nguyễn khánh

Complete the sentences using the right forms of the words in brackets.

. She puts aside the monthly ...................... on tent and food. (go)
Trầm Huỳnh
27 tháng 5 lúc 10:39

goes

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
27 tháng 5 lúc 10:43

going

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ vân
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Bình
Xem chi tiết
chi nguyễn khánh
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết