Viết trang 83, 84

Quoc Tran Anh Le

Chọn a hoặc b. 

a. Chọn tiếng chứa chứa iêu hoặc ươu thay cho ô vuông. 

Hà Quang Minh
20 tháng 3 lúc 0:24

Sóc hái rất nhiều hoa để tặng bạn bè. Nó tặng hươu cao cổ một bó hoa thiên điểu rực rỡ. Còn chim khướu và chim liếu điếu được sóc tặng một bó hoa bồ công anh nhẹ như bông. 

Bình luận (0)