Bài 3: Danh từ chung, danh từ riêng

Nguyễn Quốc Đạt

Chơi trò chơi: Gửi thư.

Tìm hộp thư phù hợp với mỗi phong thư.

G: Mỗi phong thư ghi nội dung hoặc cách viết của một nhóm từ trên hộp thư A hoặc B.

POP POP
16 tháng 9 lúc 22:42

gọi tên một sự vật cụ thể, riêng biệt - B

gọi lên một loại sự vật - A

viết thường - A

viết hoa - B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết