Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Thiên Thiên Hướng Thượng

Cho đường tròn (O; 10cm), dây AB = 16cm

a. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB.

b. Lấy trên AB một điểm M sao cho AM=2 cm. Vẽ dây CD qua M và vuông góc với AB. Chứng minh AB=AD

Nguyễn Thành Trương
13 tháng 3 2020 lúc 21:57

a) $OA=OB=R=10cm$

$\Rightarrow \Delta OAB$ cân tại $O$

Gọi $J$ là trung điểm $AB$ $\Rightarrow IA=IB=8cm$

$\Rightarrow d(O;AB) = OI$

$\Delta OAI$ vuông tại A, theo định lí Pythagore, ta có:

\(OI=\sqrt{OA^2-IA^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6cm\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thành Trương
13 tháng 3 2020 lúc 22:00

b) Ta có: \(\widehat{B_1}=\widehat{D_1}\Rightarrow tan\widehat{B_1}=tan\widehat{D_1}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{CM}{MB}=\dfrac{AM}{MD} \\ \Leftrightarrow CM.MD=AM.MB=28\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Khổng Minh Hoàng
Xem chi tiết
Mạnhh Như
Xem chi tiết
3 - Lâm Võ Phước Duy - 9...
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
H Jĩ Niê
Xem chi tiết
Trần Nga Phương Anh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Quân
Xem chi tiết