Bài 11. Hình chiếu trục đo

Minh Lệ

Cho biết góc trục đo x’O’y’, x’O’z’, y’O’z’ của hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân là bao nhiêu?

- Hình chiếu trục đo vuông góc đều: góc x'O'y' = góc x'O'z' = góc y'O'z' =120o.

- Hình chiếu trục đo xiên góc cân: góc x'O'y' = góc x'O'z' = góc y'O'z' =135o.