Bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Nguyên

Cho 34,25g kim loại B (hóa trị m) tác dụng hết với nước tạo thành bazơ và giải phóng 5,6 lít H2(đktc)
a) Viết PTHH
b) Xác định tên kim loại B.

Shizadon
13 tháng 3 2020 lúc 21:31

Ta có : B + mH2O -> B(OH)m + \(\frac{m}{2}\)H2

\(\frac{0,5}{m}\) <- 0,5 <- \(\frac{0,5}{m}\) <- 0,25 (mol)

nH2 = \(\frac{5,6}{22,4}=0,25\) (mol)

Gọi khối lượng mol của B là M

Ta có : mB = 34,25 = \(\frac{0,5}{m}.M\)

=> M = 68,5.m

Chỉ có n = 2 ; M = 137 thỏa mãn M là kim loại Ba

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 3 2020 lúc 21:33
https://i.imgur.com/7pKVn6G.jpg
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Vân Hồ
Xem chi tiết
Vũ Trần Hương Giang
Xem chi tiết
Phạm Giang
Xem chi tiết
Vân Hồ
Xem chi tiết
Dương đu bai
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Trịnh Nam
Xem chi tiết
lam nguyễn lê nhật
Xem chi tiết
Nari Kim
Xem chi tiết