Ôn tập học kỳ II

Thành Nguyễn Hữu

Cho 16,25 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric, cho toàn bộ lượng khí hidro được tạo tạo thành tác dụng với lượng dư đồng (II) oxit nung nóng để khử oxit đó thành đồng kim loại. Tính khối lượng đồng thu được

Ngọc Hân
22 tháng 11 2018 lúc 22:20

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ (1)

H2 + CuO \(\underrightarrow{to}\) Cu + H2O (2)

\(n_{Zn}=\dfrac{16,25}{65}=0,25\left(mol\right)\)

Theo PT1: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,25\left(mol\right)\)

Theo PT2: \(n_{Cu}=n_{H_2}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=0,25\times64=16\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Gia Nghi
Xem chi tiết
Dương lee
Xem chi tiết
Yến Thu
Xem chi tiết
Giúp tôi đi các bro
Xem chi tiết
Pham Minh Tue
Xem chi tiết
ScaleZ Super
Xem chi tiết
Trần tài
Xem chi tiết
Hưng Lăng
Xem chi tiết
Hưng Lăng
Xem chi tiết