Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

nam congphuongnam

Câu 1.Bài toán tìm max của 4 số nguyên

-Thiết kế CẤU TRÚC DỮ LIỆU -Thiết kế giải thuật -SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C/C++ cài đặt thuật toán trên

Các bạn làm giúp mình với mình đang cần gấp,cho mình gửi lời cảm ơn trước

Trương Huy Hoàng
22 tháng 10 2021 lúc 22:42

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d, maxabcd;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    maxabcd=a;
    if(maxabcd<b) maxabcd=b;
    if(maxabcd<c) maxabcd=c;
    if(maxabcd<d) maxabcd=d;
    cout << "Max=" << maxabcd << endl;
    return 0;
}

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tống Thị Loan
Xem chi tiết
hang viet
Xem chi tiết
09-dương
Xem chi tiết
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Vie546
Xem chi tiết
nguyễn thị cẩm tiên
Xem chi tiết
Nguyễn Triệu Nhật Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Jack Viet
Xem chi tiết