Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc

Thảo Phương

Bài tập: Hãy chọn và thuật lại một sự kiện ở địa phương hoặc ở trường mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó. Trình bày bài viết theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.