Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số

Minh Lệ

a) Con bướm che mất số nào? Con ong che mất số nào?

b) Số?

Mỗi bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu xanh che lấp một số trong phân số (như hình vẽ).

Cộng các số bị che lấp bởi ba bông hoa đó được kết quả là .

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 23:06

a) 8\(\dfrac{8}{12}\) = \(\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{4}{6}\)=> Con bướm che mất số 2. Con ong che mất số 6

b) Số?

\(\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{6}{9}\) =\(\dfrac{12}{18}\) =\(\dfrac{30}{45}\)

Cộng các số bị che lấp bởi ba bông hoa đó được kết quả là : 9 + 12 + 30 = 51


Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết