Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Trọng Vũ Nguyễn

6.14: Một vật treo trên một sợi dây nhẹ và không co giãn. Muốn cho lực căng của dây băng trọng lượng của vật thì phải cho hệ chuyển động A. theo phương thẳng dứng và nhanh dần đều với gia tốc g. B. theo phương thẳng đứng và chậm dần đều với gia tốc C. với gia tốc bất kỳ D.theo phương thẳng đứng và đều.

Trầm Huỳnh
15 tháng 3 lúc 20:34

D nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huy Hoàng Đỗ
Xem chi tiết
Hpàng anh tuấn
Xem chi tiết
Mỹ Trang
Xem chi tiết
Thị Thanh Võ
Xem chi tiết
Nguyệt Thiên Băng
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết