Bài 8. Áp suất lỏng - Bình thông nhau

Hoàng Mạnh Mậm

2 hình trụ 1 và 2 với tiết diện ngang S1, S2 thông nhau chưa nước được đậy kín bằng 2 pittong có khối lượng llla m1=2kg, m3=3kg. Nếu đặt lên pittong m1 một vật có khối lượng m=1 kg thì mực nước trong bình 1 thấp hơn mực nước trong bình 2 một đoạn h. Nếu đặt vật m đó lên m2 thì mực nước trong bình 2 lại thấp hơn mực nước trong bình 1 cũng 1 đoạn h. Tìm tỉ số S1/S2

Șáṭ Ṯḩầɳ
28 tháng 9 2017 lúc 21:22

trường hợp 1 : khi bỏ quả cân m vào bên s1
m m1 m3 h A B h

lấy 2 điểm áp suất tại A và B ngang nhau . => PA = PB

ta có : PA = \(\dfrac{10\left(m_1+m\right)}{s_1}\)

PB = \(\dfrac{10m_3}{s_2}+d_o.h\)

mà PA = PB => \(\dfrac{10\left(m_1+m\right)}{s_1}\) = \(\dfrac{10m_3}{s_2}+d_o.h\)

=> \(\dfrac{m_1+m}{s_1}\) = \(\dfrac{m_3}{s_2}+D_o.h\)

=> \(\dfrac{3}{s_1}=\dfrac{3}{s_2}+D_o.h\) (1)

trường hợp 2 : khi bỏ quả cân m vào s2

m1 m2 m C D h

lấy 2 điểm áp suất tại C và D ngang nhau => PC = PD

Ta có : PD = \(\dfrac{10m_1}{s_1}+d_o.h\)

PC = \(\dfrac{10\left(m+m_3\right)}{s_2}\)

vì PC = PD => \(\dfrac{10m_1}{s_1}+d_o.h\) = \(\dfrac{10\left(m+m_3\right)}{s_2}\)

=> \(\dfrac{m_1}{s_1}+D_o.h\) = \(\dfrac{m+m_3}{s_2}\)

=> \(\dfrac{2}{s_1}+D_o.h=\dfrac{4}{s_2}\) ( 2 )

Lấy (1) - (2) . ta có :

\(\dfrac{3}{s_1}\) - \(\dfrac{4}{s_2}\) =( \(\dfrac{3}{s_2}+D_o.h\) ) - ( \(\dfrac{2}{s_1}+D_o.h\) )

=> \(\dfrac{3}{s_1}\) - \(\dfrac{4}{s_2}\) = \(\dfrac{3}{s_2}-\dfrac{2}{s_1}\) =

=> \(\dfrac{5}{s_1}\) = \(\dfrac{7}{s_2}\)

=> \(\dfrac{s_1}{s_2}\) = \(\dfrac{5}{7}\)

Đạt Chưa Có Bồ
18 tháng 1 2021 lúc 20:03

 

ok


Các câu hỏi tương tự
Thanh Thanh Mai H
Xem chi tiết
Thảo Gwen
Xem chi tiết
Diệu Linh Trần Thị
Xem chi tiết
One1
Xem chi tiết
Mr.17
Xem chi tiết
Lương Thị Quỳnh Trang
Xem chi tiết
phạm anh dũng
Xem chi tiết
Hoàng Tuấn
Xem chi tiết
balck rose
Xem chi tiết