Chính tả: Nghe - viết: Cánh cam lạc mẹ. Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chính o/ô

Bé Mochi

131313/151515+131313/353535+131313/636363+131313/999999

Nguyễn Ngọc Linh
30 tháng 6 lúc 14:36

Rút gọn:

\(\dfrac{131313}{151515}=\dfrac{13\times10101}{15\times10101};\dfrac{131313}{353535}=\dfrac{13\times10101}{35\times10101}\)

\(\dfrac{131313}{636363}=\dfrac{13\times10101}{63\times10101};\dfrac{131313}{999999}=\dfrac{13\times10101}{99\times10101}\)

 

\(\Rightarrow\dfrac{131313}{151515}+\dfrac{131313}{353535}+\dfrac{131313}{636363}+\dfrac{131313}{999999}\)

\(=\dfrac{13}{15}+\dfrac{13}{35}+\dfrac{13}{63}+\dfrac{13}{99}\)

\(=\dfrac{3003}{3456}+\dfrac{1287}{3456}+\dfrac{715}{3456}+\dfrac{455}{3456}\)

\(=\dfrac{\left(3003+1287+715+455\right)}{3456}\)

\(=\dfrac{5460}{3456}=\dfrac{52}{33}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự