Sự sôi

Chủ đề này đang được hoc24 biên soạn. Dưới đây là một số câu hỏi có thể giúp ích cho bạn!

Hỏi đáp

Câu 2 (Gửi bởi Lê Anh Thư)
Trả lời
4

1. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái: (k pjt kẻ bảng)

Chất                                               Nhiệt đô nóng chảy                                      Nhiệt độ sôi

Chì                                                           3270C                                                         16130C

Nước                                                       00C                                                              1000C

Ôxi                                                          - 2190C                                                       - 1830C

Rượu                                                      - 1170C                                                          780C

Thủy Ngân                                              - 390C                                                             3570C                                                  

1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất?

2. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất?

3. Ở trong phòng có nhiệt độ 250C thì chất nào trong những chất kể trên ở thể rắn, thể lỏng và thể khí?

 

 

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...