Câu hỏi của nguyễn thị phương thảo - Toán lớp 7

1. Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d ( b>0,d>0). Chứng tỏ rằng:

a) Nếu a/b<c/dthì ad<cb

b) Nếu ad<cb thì a/b<c/d

2. Tìm x thuộc Q:

Biết rằng x là số âm lớn nhất đc viết bằng 3 chữ số 1.

3. Cho a,b thuộc Z; B>0. So sánh hai số hữu tì a/b và a+2001/b+2001

4. Viết dạng chung của các số hữu tỉ bằng -628628/942942

5. So sánh a/b ( b>0) và a+n/b+n . n thuộc N*

Giúp vs câu nào cũng đc hết thì càng tốt

 

  Được cập nhật 06/10/2016 lúc 16:17
  6 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: