Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 65
Điểm GP 0
Điểm SP 13

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)

Dương Nguyễn

Dòng thời gian