Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian