Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 8
Điểm SP 78

Người theo dõi (23)

Min Suga
KimTaehuyunh
Ami Ngọc
Kim Taehyungie

Đang theo dõi (3)

Liana
Ngọc Hnue