Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 4
Điểm SP 46

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian