Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 659
Điểm GP 85
Điểm SP 980

Người theo dõi (145)

Đang theo dõi (0)