Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ
Số lượng câu hỏi 111
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Vũ Thảo Anh

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Câu hỏi:

Bài 5: ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và cho ô tô chuyển động Chậm dần đềutới khi dừng hẳn. Biết sau khi dừng hẳn ô tô đã đi được quãng đường 225 m.

a) Tính gia tốc của ô tô và biểu diễn vecto gia tốc.

b) Tính thời gian từ lúc hãm phanh tới khi dừng lại

Bài 6: Một vật đang chuyển độngvới vận tốc v0 thì đột ngột giảm tốc và Chuyển động Chậm dần đều với gia tốc 1.5 m/s2 , sau 10s kể từ khi giảm tốc vận tốc của vật còn 10 m/s .

a) Tính vận tốc ban đầu của vật.

b) Tính quãng đường vật đi được trong 10s đó. .

Bài 13: phương trình vận tốc của một vật chuyển động thẳng là: v = 9 + 1.5t , trong đó chiều dương là chiều chuyển động, thời gian đo bằng giây, vận tốc đo bằng m/s

. a) Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của vật. Cho biết tính chất của chuyển động

b) Xác định thời điểm vật có vận tốc 21 m/s

Bài 14: phương trình chuyển động của một vật có dạng x = 15t +t^2 (m). Chiều dương là chiều chuyển động, vận tốc đo bằng m/s, thời gian đo bằng giây.

a) Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.

b) Tính vận tốc và quãng đường của vật tại thời điểm t = 5 s.

các bạn ơi giải giúp mình với mai kt rồi