Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (1)

Ctuu

Đang theo dõi (3)

Nguyễn Thư
Thu Thao