Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 58
Điểm GP 1
Điểm SP 24

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (5)