Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 6
Điểm SP 11

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian