Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Kim Taehyung
kim oanh

Đang theo dõi (2)